محل تبلیغات شما

mam91نمایندگان محترم مجلس منتخب مردم ودولتمردا

ن بی تدبیر وقتی بیکارمی شوندبجای طرحی برای مرتفع کردن مشکل معیشتی مردم دنبال آتش افروزی وطرحهای خام ناپخته می روند. بازهم بنزین تابابنزین مردم راخانه خراب نکنند ومملکت رابه آتش نکشند ول کن نیستند.آخربیست لیتر بنزین برای هرعضوخانواده به چه درد خانواده می خورد. بچه وبزرگ وکوچک یک خانواده باهم یک وسیله دارند که مدیریت آن دست سرپرست خانواده است با این طرح درگیری واحتلاف خانواده هم به درگیری واختلافات جامعه افزوده می شود.فرص یک نفر یا دونفر جمعا بیست تا چهل لیتر بنزین بگیرند حالا این بااین بنزین بااین خودروهای آپشن دار چند متر می شود راه رفت.اینها همه ت است تا کمک به دولت شود نه به مردم.خدابه مردم صبربدهد با این همه مسوول ونماینده فهیم.


یادش بخیر .خدا رحمت کند امام عزیزمان را. یادآن روزها بخیر که همه یک دل متحد دست به دست هم برادرانه دنبال حذف دیکتاتوروکاخ نشین واشرافیگری بوده ازکمک به همنوعان خود دریغ نمی کردند. حاضربه هرفداکاردرحدگذشت ازجان خود بودند چه برسد به انفاق مال واموال وبذل وبخشش حق وحقوق خود درراه انقلاب وفقرا.چه خوب بودایثاردرصفهاو

حیف صد حیف که عوض شدیم. شاه واطرافیان فاسد بودند وکاخ نشین همه قبول دارند. اما امروزکه ادعای خدمت به مردم وفقرا راداریم ومدعی دفع خطر طاغوتیم چه کردیم جزاینکه بابیرون کردن فاسدی مفسد دیگری جایش را خدای نکرده بگیرد. کاخهای شاه را با خانه های اشرافی آقازاده ها ومسولین مقایسه کنید وبعد قضاوت کنید . حقوق نجومی ومسوولیتهای چند گانه ومسولیتهای مادام العمرواختلاسهای انچنانی وخیلی موردهای دیگر نشان ازانحراف ازاهداف امام وانقلاب دارد. مسولین که بانام خدمت به مردم سمت وپست ومقام گرفته بدون درنظرگرفتن مشکلات عامه مردم جشن تولد جلوی دید مردم می گیرد ونمک برزخم مردم می پاشد. مسولی وه باپررویی جلوی دوربین ازحقوق نجومی حمایت واستفاده ازخودروهای اجنبی وانچنانی را حق خود می داند ایاشایسته مدیریت این نظام وانقلاب است. با این همه خیانت بی تدبیری رانت وفامیل بازی وپارتی واشرافیگری فرق این اقایان با ان اقایان زمان قدیم چه فرقی دارد.


بازنشستگی که معنی ندارد قانون هم که شامل حال همه نیست پس چهارسال دیگرباتاج حتما قهرمانی فوتبال ایران را جشن می گیریم صبر داشته باشید عجله کارشیطان است. عجله داشتید کاررا به دست شیطان سپردید این دوره قهرمان نشدیم . 44سال که مدت زمان زیادی نیست . آیا هست . شکرهمه چیز هست.


الان همه می دانند که نمایندگان نماینده همه مردم نیستند نماینده دولت وعده ای خاصند که منافع متقابل حفظ شود. افزایش پانصد تومان به حقوق همه به جای بیست درصد اخرین دست گل نماینده پیشنهاد دهنده است. یکی نیست بهماند اخر یکی با تحصیلات بالا طبق نرم وقانون وبه نسبت سنوات واولاد افراد خانواده مبلغ قانونی بالاتر می گیرد چرا باید دراتش ندانم کاری شما ها بسوزد.فردی یک نفر تازه استخدام باحقوق پایین با انی که عمرش را گذاشته بکسان افزایش حقوق داشته باشند اخر.جواب زن بچه راچه کسی باید دهد. تعداد افراد خانواررادرنظر بگیر بعد حرف بزن.


شاهد جلسات وتصویب لوایح متعدد دردولت و مجلس هستیم . اگردقت کرده باشیم هیچ یک به نفع عامه مردم نیستند. تنها حقوقی که رعایت نمی شود حق مردم است که به فرموده امام ولی نعمت این انقلاب ونظامند.آنچه مصوب می شود باتوجه مناصب وجایگاه خودشان که دغدغه گرانی وکمی حقوق ؛بیکاری جوانشان وووو.راندارند؛می باشد.کسی که خوددربین مردم نباشد خود خرید نکند خودماشین ایرانی سوار نشود ودرکاخ برای خودجشن تولد بگیرد چه می داند مردم چگونه وکجاوباچه مشقت وشرمندگی زندگی می کنند.یک باربحث یک لیتر بنزین را طرح می کنند به عواقب آن که فشار مضاعفی به افرادکم درآمد هست نمی اندیشند . یک بارلایحه می دهند بیمه راننده محوری را مطرح می کنند و آری حق با مدیران ومسولان بی دغدغه است که اعضا خانواده همگی خودروی شخصی دارند برایشان فرقی نمی کند هریک ازخودروی خوداستفاده می کنند. فرقی نمی کند بیمه برای خودرو باشد یا برای راننده. امافکرشان را بکنید یک خانواده 4نفری یک پراید یاهرماشینی داشته باشد و بخواهند ازآنها برای حل مشکلات وانجام کارهای روزمره استفاده کنند باید چند بیمه نامه تهیه کنند؟ چقدرهزینه برمی دارد؟ ما با چه ذوق وعلاقه ای سرصندوقها حاضرشده نماینده انتخاب کردیم تا ازحقوق ما دفاع کنند آنها هم خودرا به امتیاز وپول ومقام ورانت فروختند شدند نماینده دولت. هرچه دولت گفت اینها با یک اری تصویب کردند ووای به حال مردم شد. آیا شده برای خاطرمردم وکاهش گرانی حل مشکل مردم یک جلسه گذاشته شود وتاثیری درزندگی مردم بگذارد؟ هرجا جلسه ای بوده یا برای افزایش قیمتها بوده ویا برای تثبیت قیمتهای افزایش یافته شبانه بوده است./یادم نرفته خدمات انجام شده نیز اشاره کنم مسکن مهر؟سهام عدالت؟یارانه 45و؟سبد ؟کارت بنزین؟ که همه ازدولتهای قبل بوده که یا مسکوت گذاشته شدویاناقص اجراشد ویاایرادگرفتندردکردند بعد پشیمان شده به هما طرح برگشتند. خلاصه اینکه بمیرم براین مدیران عدالت گستر شیفته خدمت.علی برکت الله


دولت :

ناامیدی

بیکاری

حامی سرمایه دار

راحت طلب

پیر

خسته

اشرافی

حامی نجومی بگیران

امارساز

وعده دروغ

تنبل

حامی گرانی

خودبرتربین

اتهام به قبل

مخالف سرپناه برای بی پناهان

بی توجه به کم درآمد

غصه دار از یارانه

ذخیره انقلاب خوان نجومی بگیران و سرمایه داران

عصبانی

ناسزاگوی

فامیل باز

ایجاد اشتغال برای منتسبان دربار

ذوق زدگی ازبرجام بی حاصل برای ملت

ذوق زدگی از کاهش تورم ساختگی

و.

امید که دولت بعدی هرکه باشد امیدها را ناامید نکند انشاالله


چرا مسولان برای رسیدن به پست ومقامی اینقدر فراموشکار می شوند و راحت دروغ می گویند و مردم را هالوفرض می کنند .من نگفتم و من نکردم و قول ندادم و موفق بودم و غیره برایمان نان نمی شود .مردم به نون شب محتاجند دنبال یک لقمه نون حلالند . این حرفها از قبلی ها و فعلیها و بعدیها دردی را دوا نمی کند . همه اش حرف است حرف زدن خرجی ندارد . عمل کو؟بیکاری یک درد است معضل است شرمندگی برای فرد و خانواده و بیکار است . تا کی باید تحصیلکرده بدون امکانات و سرمایه منتظر اقدام عملی مسوول باشد . حرف از تشویق به تشکیل خانواده وازدواج می زنند درصورتی که یک جوان بیکار درماه محتاج 50 تومان پول توجیبی است . ازمردم خجالت نمی کشند به خاطر خدا اینقدردروغ تحویل مردم ندهید و ازخدابترسید. جوان من کار می خواهد من نوعی برای اداره زندگی احتیاج به درآمد دارم . کاری به تورم و بالا و پایین آن ندارم .کاری به مهار این وآن ندارم عملا می خواهم ببینم کاری شده زندگی ام تغییر کرده است؟ .قبلا سالی یک بار گوشت و 4بار مرغ و هفته ای یک بار شیر می خریدم امروز به قولی تحریم کم شده و تورم پایین آمده توان خرید همان مقدارکم راهم ندارم باید شرمنده خانواده بشم.حرفها امارها گزارشها سودی به حال ما ندارد . باید بسوزیم وبسازیم والسلام


نمیدانم در شورا چه خبراست ؟ چرا آقایان اینقدرمشتاق خدمتند؟

ریاست جمهوری که خب معلوم است چه خبراست . درآن هیچ حرفی و بحثی نیست

اگرکشته هم بدن برای خدمت ویا برای قدرت می ارزد

ولی شورا چقدر می ارزد خود می دانند و فامیهای نزدیک اعضا و شهرداری چند اداره دیگروبس

بگذریم ماییم که باید همیشه درصحنه باشیم همه چیز را رصدکنیم به تماشا نشینیم

غصه خوریم و باد کنیم و تمام . بقیه را خود درست می کنند از رونق اقتصادی بگیر تا مهار

تورم و مهار جیب مردم ومهار قیمت و غیره که همه به عینه لمس می کنند

یا خدا.هسته ای


خیلی حال می ده هرسال انتخابات باشه

مخصوصا دوسه مانده به انتخابات آدم لذت می برد

همه چیز تحت نظارت و کنترل و امید به آینده قول های

دلنشین؛ افزابش حقوق؛ کاهش تورم؛ شکستن قیمتهاو ایجاد اشتغال جوانان

کنار گذاشتن پیرمردان چندین ساله با انباشت ثروتهای آنچنانی وو

وهزاران اخبار شادی بخش امیدوارکننده آیا می شود چنین شود؟ اگر

آزادی باشد مردم راحت باشند سوال کردن جرم نباشد ومیکرفن پرت نگردد؟//

شاید بشود اگرهرسال انتخابات بشود شاید رزمنده ای یاد شود سربازی و خادمی

بازمانده ای از 8ساله جنگ یادی شود وشاید توحرف حداقل فکری به حال بیکار تحصیل کرده بشود

عمل که خبری نیست .چه خوب است هرسال انتخابات شود


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
النـگ روستــایی زیبــا عکس های امام خامنه ای واضح | پورتال خبری و سبک زندگی منو تو anamehr دکوراتوریست محبین ولایت رمانهای آراد آرسین فروشگاه پزشکی گوناگون