محل تبلیغات شما

یادش بخیر .خدا رحمت کند امام عزیزمان را. یادآن روزها بخیر که همه یک دل متحد دست به دست هم برادرانه دنبال حذف دیکتاتوروکاخ نشین واشرافیگری بوده ازکمک به همنوعان خود دریغ نمی کردند. حاضربه هرفداکاردرحدگذشت ازجان خود بودند چه برسد به انفاق مال واموال وبذل وبخشش حق وحقوق خود درراه انقلاب وفقرا.چه خوب بودایثاردرصفهاو

حیف صد حیف که عوض شدیم. شاه واطرافیان فاسد بودند وکاخ نشین همه قبول دارند. اما امروزکه ادعای خدمت به مردم وفقرا راداریم ومدعی دفع خطر طاغوتیم چه کردیم جزاینکه بابیرون کردن فاسدی مفسد دیگری جایش را خدای نکرده بگیرد. کاخهای شاه را با خانه های اشرافی آقازاده ها ومسولین مقایسه کنید وبعد قضاوت کنید . حقوق نجومی ومسوولیتهای چند گانه ومسولیتهای مادام العمرواختلاسهای انچنانی وخیلی موردهای دیگر نشان ازانحراف ازاهداف امام وانقلاب دارد. مسولین که بانام خدمت به مردم سمت وپست ومقام گرفته بدون درنظرگرفتن مشکلات عامه مردم جشن تولد جلوی دید مردم می گیرد ونمک برزخم مردم می پاشد. مسولی وه باپررویی جلوی دوربین ازحقوق نجومی حمایت واستفاده ازخودروهای اجنبی وانچنانی را حق خود می داند ایاشایسته مدیریت این نظام وانقلاب است. با این همه خیانت بی تدبیری رانت وفامیل بازی وپارتی واشرافیگری فرق این اقایان با ان اقایان زمان قدیم چه فرقی دارد.

بنزین بنزین بنزین بنزین=آتش

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

چهارسال دیگرباتاج قهرمانیم

مردم ,نشین ,اقایان ,واشرافیگری ,وانقلاب ,بودند ,خدمت به ,مردم می ,به مردم ,ومقام گرفته ,گرفته بدون

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
shamimtgrafik تبلیغ‌آباد یادداشتهای احمد رضا طاهری pahneyekavirdt Sky Traveling makazechapeiran چمن مصنوعی چمنسار قیمت بلیط سینماهای مختلف برای فیلم های مختلف طراحی سایت